Säter koloniträdgårdsförening

Protokoll fört vid årsmöte 2017-05-06

Plats: Klubbstugan vid Säter

 

§1  ​Mötet öppnade

​Ordförande hälsar alla välkomna och förklara mötet öppnat

§2​  Fastställande av dagordning

​Årsmötet fastställer dagordningen

§3​  Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse har skickats ut till alla medlemmar den 20 april 2017, men då det visat sig att portot var för lågt har kallelsen inte kommit fram till alla medlemmar. Några medlemmar har själva fått lösa ut brevet.  De 56 medlemmar som är närvarande på mötet tar beslut om att årsmötet ändå kan genomföras.

§4​  Val ordförande för mötet

​Eva-Britt Norén väljs som ordförande av årsmötet.

§5​  Val av sekreterare

​Britt Pettersson väljs som sekreterare av årsmötet.

§6​  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

​Lotta Mattsson och Christina Björklund väljs att justera protokollet.

§7​  Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar

​Närvarande medlemmar har skrivit på närvarolista.

§8​  Upprättande av röstlängd

​Närvarolistan utgör röstlängd.  56 medlemmar närvarande.

§9  Parentation

Under året har två av våra kolonister avlidit. Ulla Holmstedt och Anita Viksten. Årsmötet hedras deras minne med en tyst minut.

§10. ​Styrelsen verksamhetsberättelse för verksamheten 2016

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkänner den och den läggs till handlingarna. Bilaga 1.

§11.​ Kassörens ekonomiska berättelse

Birgitta Björklund redogjorde föreningens ekonomi, diskussioner uppstod om kostnader bl.a. För hämtning av ris samt övriga kostnader såsom underhåll av maskiner m.m.  Kostnadsbudget för 2017 bilaga 2. Årsmötet gav i uppdrag till styrelsen att se över hur vi kan se över både intäkter och kostnader för att det i framtiden skall finnas en buffert.

§12​  Fastställande av resultat och balansräkning

Årsmötet fastställer resultat och balansräkning som bifogas handlingar. bilaga 3

§13​  Revisorernas berättelse

Revisor Lennart Nyberg föredrar revisorernas berättelse. Årsmötet har inga synpunkter på den. Läggs till handlingarna bilaga 4.

§14​  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§15​  Inkomna motioner

​Inga motioner har inkommit

§16​  Styrelsearvoden/ersättningar

​Årsmötet beslutar om oförändrade ersättningar för 2017.

§17​  Föreningsavgift 2018

​Årsmötet tog beslut om att höja med 200 kr.

§18​  Förslag till kostnadsbudget

Årsmötet antog det förslag till budget som styrelsen lagt fram. Bilaga 5.

§19 ​ Begäran om entledigande

Birgitta Björklund har begärt entledigande från sitt styrelseuppdrag som kassör. Efter 7 års väl genomfört arbete beviljas Birgitta entledigande.

§20​  Val av ordförande för två år

Årsmötet beslutar välja Ulla Hansson i enlighet med valberedningens förslag.

§21​  Val av kassör- fyllnadsval ett år

Då valberedningen inte har lyckats få någon till detta uppdrag uppmanas mötet att komma med förslag på kandidat till kassörsuppdraget.  Frågan hänskjuts till styrelsen att lösa.

§22​  Val av sekreterare för två år

Britt Pettersson väljs till sekreterare i enlighet med valberedningens förslag.

§23​  Val av styrelseledamöter för två år

​Håkan Stenberg väljs i enlighet med valberedningens förslag.

§24​  Val av två suppleanter för ett år

Sylvia Selander och Calle Söderlund väljs i enlighet med valberedningens förslag.

§25​  Val av två revisorer för ett år

Owe Korsgren och PG Persson väljs i enlighet med valberedningens förslag.

§26​  Val av två ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

​Lena Roos samt Marie Ericson väljs av årsmötet.

§27​  Val av ett ombud och en suppleant till region Mitt

Ulla Hansson i egenskap av ordförande är ombud, suppleant utses inom styrelsen.

§28​  Val av ordförande och kassör till festkommittén år 2017.

​Röda området är 2017 års festarrangörer.

Kassör Lisa Österlund. Festkommittén återkommer med namn på ordförande.

§29​  Presentation av nya medlemmar

De nya medlemmarna som var närvarande på mötet presentera sig.

​Vi välkomnar dem till Säters Koloniträdgårdsförening 

§30 ​Val av åtgärdsansvariga

Boulebanan​​ Bo Sköldh ​​Lott nr 9

Bygg och underhåll ​​Styrelsen

Kompost​​​ PG Persson​​ Lott nr 13

​​​Björn Lundberg​Lott nr 37

Fika på Städdagar​​ Christina Björklund​ Lott nr 4

​​​Eva Lindberg​ Lott nr 15

​​​Gunilla Bergqvist​ Lott nr 13

Försäljning av sand​​ Lisa Österlund​ Lott nr 27

Inköp toapapper m.m.​​Lotta Mattsson ​Lott nr 6

Flaggning​​​ Lennart Nilsson​ Lott nr 66

Rabatter och urnor​​ Sylvia Selander​ Lott nr 28

​​​Lena Åkerlund​ Lott nr 69

​​​Birgitta Jangdal​ Lott nr 59

Redskapsboden​​ Håkan Stenberg​ Lott nr 12

Klubbstugan städning​​ Solveig Andersson ​Lott nr 18

Elisabeth Marcusson​ Lott nr 36

Vatten och Avlopp​​ Toni Fredriksson​ Lott nr 45

​​​Håkan Stenberg​ Lott nr 12

Gräsklippningsansvarig ​Toni Fredriksson ​Lott nr 45

(dock ej service av gräsklippare) Styrelsen åtar sig i uppdrag att se över ev.nyinvestering av gräsklippare.

Ansvarig för hemsidan​​ Birgitta Björklund ​Lott nr 11

§31 ​ Övriga frågor

Christina Björklund berättande att vår systerkoloniträdgård Arbetsglädjen som fyller 100 år i år skrivit en bok om koloniträdgårdar. Boken finns att beställa genom Christina. 

Christina berättade vidare att hon ordnat så att de kommer en person och gästar oss i september och förläser om Hur vi komposterar. 

§32​  Avtackning

Avgående styrelseledamöterna Birgitta Björklund, Eva-Marie Samuelsson, Monica Holm, Karin Lindström samt Lennart Nyberg avtackas.

§33​  Mötet avslutas

​Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

 

Vid protokollet

 

Britt Pettersson.             ​​​​Eva Britt Noren

Sekreterare​​​                     Mötesordförande

 

Justeras:

Lotta Mattson​​​​      Christina Björklund