Säter Koloniträdgårdsförening, Alnö

Protokoll fört vid Årsmöte den 7 maj 2016

 

Tid:                                     2016-05-07, kl 10.00

Plats:                                  Klubbstugan

Deltagare:                          Enligt separat närvarolista som biläggs protokollet

 

 

§ 1                   Mötets öppnande

  Föreningens ordförande Ewa-Britt Norén förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2                   Fastställande av dagordning

  Årsmötet fastställer den utsända dagordningen med tillägg § 15 b samt

  information under övriga frågor.

 

§ 3                   Val av ordförande för mötet

  Hans Lööf (lott 62) väljs som ordförande för mötet.

 

§ 4                   Val av sekreterare för mötet

  Karin Lindström (lott 30) väljs som sekreterare för mötet.

 

§ 5                   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

  Christina Björklund (lott 4) och Yvonne Nordkvist (lott 43) väljs att tillsammans   med ordförande justera dagens protokoll. Christina Björklund och          Yvonne Nordqvist väljs även som rösträknare.

 

§ 6                   Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar

  Årsmötet beslutar att dagens närvarolista gäller som förteckning. Listan biläggs    protokollet.

 

§ 7                   Upprättande av röstlängd

  Årsmötet beslutar att närvarolistan gäller som röstlängd.

 

§ 8                   Fråga om kallelse skett i behörig ordning

  Årsmötet finner att kallelse har skett i behörig ordning.

 

§ 9                   Parentation

  Ordförande meddelade med glädje att ingen medlem avlidit under året.

 

§ 10                 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015

  Verksamhetsberättelsen har sänts ut i samband med kallelse till årsmötet.

  Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

 

§ 11                 Kassörens ekonomiska redovisning

  Dagens behållning sammantaget plusgirokonto, sparkonto och kontantkassa

  uppgår till 148 682 kronor.

§ 12               Fastställande av resultat- och balansräkning

  Resultat- och balansräkning är utsänd i samband med kallelse till årsmötet.

  Årsmötet fastställer 2015 års resultat- och balansräkning och lägger den till        handlingarna.

 

§ 13               Revisorernas berättelse   

Föreningens revisor Lennart Nyberg föredrar revisionsberättelsen (biläggs protokollet). Räkenskaper och protokoll är granskade och räkenskaper och

handlingar i övrigt är i god ordning. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för

styrelsen för räkenskapsåret 2015.

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

 

§ 14               Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar enligt revisorernas förslag och beviljar styrelsen                         ansvarsfrihet för år 2015.                        

 

§ 15 a            Inkomna motioner samt styrelsens förslag till  beslut

En motion har inkommit från Birgitta och Sten-Olov Jangdal gällande att

skriftligt godkännande av grannar vid om- och nybyggnader skall bifogas

byggtillståndsansökan.      

Styrelsen föreslår årsmötet att ej tillstyrka kompletteringen, då de ej finns angivet som krav i detaljplanen. Kvarstår att man informerar grannarna om vad man avser att göra.

Årsmötet avslog motionen.

 

§ 15 b            Fastställande av regler för byggtillstånd

Vid höstmötet 2015 delades handlingar ut gällande byggtillstånd .

Årsmötet fastställer dessa regler.

 

§ 16               Styrelsearvoden/ersättningar för 2016

Årsmötet beslutade att oförändrade ersättningar skall utgå.

 

Kostnadsersättningar – styrelse

Ordförande                                              1 650 kr

Kassör                                                      2 200 kr

Sekreterare                                               1 650 kr

Ledamot                                                      600 kr

Suppleant                                                    600 kr

Per styrelsemöte                                            25 kr

Ansvarig gräsklippning                              1 000 kr

Ansvarig kompost                                     1 000 kr

 

§ 17               Föreningsavgift för 2017

Styrelsen föreslog en höjning av 250 kr till 2 000 kr/år.

Syftet är att åstadkomma en buffert för kommande underhåll och utveckling

av den gemensamma anläggningen, så att föreningen inte behöver göra stora extra utdebiteringar när behov uppkommer.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag efter rösträkning.

 

§ 18               Förslag till kostnadsbudget för 2016

Kassören redogör för förslaget. Budgeten för 2016 uppgår i sin helhet till

209 200 kronor.

Årsmötet godkänner kassörens förslag.

 

§ 19               Fastställande av budgetförslag för 2016

Årsmötet fastställer förslaget till budget för 2016.

 

§ 20               Begäran om entledigande

Ordförande Ewa-Britt Norén begär entledigande från sitt uppdrag p g a

personliga skäl.

Årsmötet godkände hennes begäran.

 

§ 21               Val av ordförande – fyllnadsval ett år

Ulla Hansson, lott nr 20, väljs som ordförande för ett år.

 

§ 22               Val av kassör för två år

Birgitta Björklund, lott nr 11, väljs som kassör för två år.

 

§ 23               Val av två styrelseledamöter för två år

Christina Björklund, lott nr 4, och Hans Eltin, lott nr 51, väljs som   styrelseledamöter för två år.

 

§ 24               Val av två styrelsesuppleanter för ett år

Monica Holm, lott nr 5, och Håkan Stenberg, lott nr 12, väljs som    styrelsesuppleanter för ett år.

 

§ 25               Val av två revisorer för ett år

Lennart Nyberg, lott nr 53, och Per-Gunnar Persson, lott nr 13, väljs som revisor för ett år.

 

§ 26               Val av två ledamöter till valberedning, varav en är                                             sammankallande

Årsmötet väljer Lena Roos, lott nr 41,och Marie Ericson, lott nr 8,

som valberedning. Lena Roos är sammankallande.

 

§ 27               Val av ett ombud och en suppleant till Region Mitt

Årsmötet väljer ordförande som ombud. Suppleant väljs inom styrelsen.

 

§ 28               Val av ordförande och kassör för festkommittén år 2016

I år är det grön grupp som ordnar festerna, Bestående av lotterna 32 – 38,

43 – 46 samt 50 – 57. Inom sig kommer de att utse ordförande och kassör

vid arbetsdagen den 21 maj.

 

§ 29               Presentation av nya medlemmar

Nya medlemmar som var närvarande vid årsmötet

Kristina Toivio                    lott nr 48

Lucienne Johansson         lott nr 64

Lennart Nilsson                  lott nr 66

Agnes Wik/Kenneth Bergström  lott nr 38

Admir Adra                        lott nr 49

 

§ 30               Val av åtgärdsansvariga 2016

Boulebanan                         Bo Sköld, lott nr 9

Bygg och underhåll            Kurt Isakas, lott nr 17

                                           Hans Lööf, lott nr 68

Kompost                             P-G Persson, lott nr 13

                                           Björn Lundberg, lott nr 37

Fika på städdagarna           Christina Björklund, lott nr 4

                                            Eva Lindberg, lott nr 15

                                            Gunilla Bergqvist, lott nr 13

Försäljning av sand             Lisa Österlund, lott nr 27

Inköp av toapapper,            Lotta Mattsson, lott nr 6

städning

Flaggning                            Britt-Marie Persson, lott nr 67

Rabatter och urnor              Sylvia Selander, lott nr 28

                                            Lena Åkerlund, lott nr 69

                                            Birgitta Jangdal, lott nr 59

Redskapsboden --Vid behov hyrs redskap till städdagarna

                                            Håkan Stenberg ansvarar.

Klubbstugan – städning       Solveigh Andersson, lott nr 18

                                            Elisabeth Marcusson, lott nr 36

Vatten & Avlopp                   Toni Fredriksson, lott nr 45

                                             Håkan Stenberg, lott nr 12

Gräsklippning                       Tony Fredriksson, lott nr 45, ansvarig

 

 

§ 31               Övriga frågor

Birgitta Björklund informerade om resultatet av rörinspektionen,bifogas protokollet.

 Vidare om att Skärgårdsvägen inte kommer att bli helt avstängd, under byggandet av cykel- och gångväg, men att framkomligheten kommer att försämras.

Nya scheman för toalettstädningen är utlämnad, det innebär försämring för en del lotter nu med tätare städning. Men i längden ett lättare system att administrera fram till 2024.

Christina Björklund informerade om vattenprover. Tidigare har vi endast tagit bakterieprover. Men efter de grävningar som gjort tar vi för säkerhets skull även prov på radon och tungmetaller i år.

Rune Johansson informerade om vattenpåsläppet.

 

§ 32               Avtackning

Avtackning av avgående styrelsemedlemmar kommer att ske vid                

arbetshelgen den 21 maj 2016.

 

§ 33               Mötet avslutas

Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutar därmed årsmötet.

 

 

                                                                

Vid protokollet

Karin Lindström

Sekreterare

 

Justeras

Hans Lööf

Ordförande

 

Christina Björklund                                  Yvonne Nordkvist

                                                                                       Justerare                                                   Justerare