Protokoll fört vid Årsmöte den 2 maj 2015

Tid: 2015-05-02, kl. 10.00
Plats: Klubbstugan

Deltagare: Enligt separat närvarolista som biläggs protokollet

§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Hans Lööf förklarar årsmötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Årsmötet fastställer den utsända dagordningen.

§ 3 Val av ordförande för mötet
Hans Lööv (lott 68) väljs som ordförande för årsmötet.

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Ewa-Britt Norén (lott 62) väljs som sekreterare för årsmötet.

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare
Christina Björklund (lott nr 4) och Yvonne Nordkvist (lott nr 43) väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Christina Björklund och Yvonne Nordkvist väljs även som rösträknare.

§ 6 Upprättande förteckning av närvarande medlemmar
Årsmötet beslutar att dagens närvarolista gäller som förteckning. Listan biläggs protokollet.

§ 7 Upprättande av röstlängd
Årsmötet beslutar att närvarolistan gäller som röstlängd.

§ 8 Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
Årsmötet finner att kallelse har skett i behörig ordning.

§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Hans Lööf förklarar årsmötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Årsmötet fastställer den utsända dagordningen.

§ 3 Val av ordförande för mötet
Hans Lööv (lott 68) väljs som ordförande för årsmötet.

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Ewa-Britt Norén (lott 62) väljs som sekreterare för årsmötet.

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare
Christina Björklund (lott nr 4) och Yvonne Nordkvist (lott nr 43) väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Christina Björklund och Yvonne Nordkvist väljs även som rösträknare.

§ 6 Upprättande förteckning av närvarande medlemmar
Årsmötet beslutar att dagens närvarolista gäller som förteckning. Listan biläggs protokollet.

§ 7 Upprättande av röstlängd
Årsmötet beslutar att närvarolistan gäller som röstlängd.

§ 8 Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
Årsmötet finner att kallelse har skett i behörig ordning.

§ 9 Parentation
Parentation hålls över följande medlemmar som lämnat oss under året:
Kurt Ljunggren, lott nr 49
Inger Stadling, lott nr 64
Sigfrid Söderholm, lott nr 65
Sven-Olof Dahlgren, lott nr 70
Inger Olsson, lott nr 71

§ 10 Styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen år 2014
Verksamhetsberättelsen har sänts ut i samband med kallelse till årsmötet.

Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 11 Kassörens ekonomiska redovisning
En reviderad upplaga av resultat- och balansräkningen bifogas protokollet.

Alltför många medlemmar betalar inte in föreningsavgiften i tid – före 31 december.

Plusgirokonto 146 277 kr
Sparkonto 24 698 kr
Kontantkassa 9 411 kr

Totalt 180 386 kr

Den ekonomiska redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 12 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning är utsänd i samband med kallelse till årsmötet.

Årsmötet fastställer 2014 års resultat- och balansräkning och lägger den till handlingarna.

§ 13 Revisorernas berättelse
Föreningens revisor Lennart Nyberg föredrar revisionsberättelsen (biläggs protokollet). Räkenskaper och protokoll är granskade och räkenskaper och handlingar i övrigt är i god ordning. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2014.

Årsmötet godkänner och lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar enligt revisorernas förslag och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.

§ 15 Inkomna motioner och styrelsens förslag till beslut
En motion har inkommit till årsmötet. Den handlar om att minska boulebanan från fyra till tre banor. Styrelsen har tillstyrkt motionen.

Årsmötet beslutar att tillstyrka motionen.

§ 16 Styrelsearvoden och kostnadsersättningar för år 2015
Arvoden och ersättningar till styrelse och vissa ansvariga har haft samma nivå under många år. En uppräkning med 10 % diskuterades vid årsmötet 2014, då förslagsställaren menade att styrelsen avsätter ansenlig tid för uppdraget och att höjningen är rimlig. Årsmötet beslutade då att frågan skulle tas upp vid årsmötet 2015. Styrelsens förslag är daterat 2015-04-13.

Kostnadsersättningar – styrelse

 • Ordförande 1 650 kr
 • Kassör 2 200 kr 
 • Sekreterare 1 650 kr
 • Ledamot 600 kr
 • Suppleant 600 kr
 • Per styrelsemöte 25 kr
 • Ansvarig gräsklippning 1 000 kr
 • Ansvarig kompost 1 000 kr
 • (Ansvarig brasan 1 000 kr - om det blir aktuellt)


Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 17 Revidering av avgifter för bygglov
Avgifterna för bygglov behöver revideras så att de står i paritet med de ytor som ska byggas. Styrelsens förslag är daterat 2015-04-13.

 • Bygga ny stuga max 30 m2 1 000 kr
 • Bygga till befintlig stuga max 30 m2 600 kr
 • Bygga ny altan 300 kr
 • Bygga ut befintlig altan 200 kr
 • Bygga tak över altan max 5 m2 300 kr
 • Bygga/utöka växthus max 10/5 m2 300 kr
 • Bygga/utöka förråd max 10/5 m2 300 kr

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.


§ 18 Föreningsavgift fr.o.m. 2016
Årsavgiften till föreningen för 2016 behöver höjas med 250 kr till 1 750 kr. Syftet är att åstadkomma en buffert för kommande underhåll och utveckling av den gemensamma anläggningen, så att föreningen inte behöver göra stora extra utdebiteringar när behov uppkommer. Styrelsen aviserade den kommande höjningen vid årsmötet 2014.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 19 Förslag till kostnadsbudget för år 2015
Kassören redogör för förslaget. Budgeten för år 2015 uppgår i sin helhet till 199 000 kr.

Årsmötet godkänner kassörens förslag.

§ 20 Beslut om budgetförslag för kommande verksamhetsår
Årsmötet fastställer förslaget till budget för år 2015.

§ 21 Val av ordförande för 2 år
Ewa-Britt Norén, lott nr 62, väljs som ordförande för två år.

§ 22 Val av sekreterare för två (2) år
Karin Lindström, lott nr 30, väljs som sekreterare för två år.

§ 23 Val av två (2) styrelseledamöter för två (2) år
Yvonne Nordkvist, lott nr 43, och Eva-Marie Cedergren, lott nr 10, väljs som styrelseledamöter för två år.

§ 24 Val av en (1) styrelseledamot för ett (1) år
Laila Carlsén, lott nr 75, väljs som styrelseledamot för ett år.

§ 25 Val av två (2) styrelsesuppleanter för ett (1) år
Yvonne Öjerhult, lott nr 48, och Anette Gradin, lott nr 74, väljs som styrelsesuppleanter för ett år.

§ 26 Val av två (2) revisorer för ett (1) år
Lennart Nyberg, lott nr 53, och Per-Gunnar Persson, lott nr 13,väljs som revisorer för ett år.

§ 27 Val av två (2) ledamöter till valberedning, varav en (1) sammankallande
Årsmötet väljer Ulla Hansson, lott nr 20 och Lena Roos, lott nr 41, som valberedning. Ulla Hansson är sammankallande.

§ 28 Val av ett (1) ombud och en (1) suppleant till Region Mitt
Årsmötet väljer ordförande som ombud. Suppleanten väljs inom styrelsen.

§ 29 Val av ordförande och kassör för festkommittén för år 2015
Ewa-Britt Norén, lott nr 62, väljs som ordförande och Birgitta Jangdahl, lott nr 59, väljs som kassör i festkommittén.

Fjolårets festkommittéordförande redovisar verksamhetsberättelsen från 2014 års festkommitté.

Efter en enkät bland medlemmarna beslutades att reducera antalet fester under säsongen till två – midsommar och surströmming. Sedan står det naturligtvis festkommittén att anordna fler fester om man vill.

Vid midsommarfesten deltog 40 personer vid midsommarkaffet och stångresningen. På eftermiddagen var det fritt för medlemmarna att ta med sig egen mat till klubbstugan och äta tillsammans.

Föreningen deltog också i Öppen Trädgård. Besökande inbjöds till klubbstugans café för att köpa fika. Uppslutningen på området var ca 50 bilar.

Till surströmmingsfesten anmälde sig 46 pers. Knäppgökarnas
Ukkeleleorkester från Njurunda underhöll med ett trevligt program. Festkommittén hade anordnat en mycket lyckad tillställning.

Lotteriöverskottet blev 3000 kr till föreningen.

Grabbarnas grillkväll anordnades till deltagarnas belåtenhet av Rolf Henriksson & Co.

§ 30 Presentation av nya medlemmar
Peter Flodin/Carina Dahlberg, lott nr 47
Annelie Bygdell, lott nr 3
Aune Tervo, lott nr 58, överlåten
Monica Holm, lott nr 5

På förekommen anledning anbefalls uppmärksamhet på parkeringen. Det har varit oönskat besök som har försökt komma in i bilarna. Det är bra om medlemmarna rör sig på parkeringen och håller lite koll – gå den vägen när kvällspromenaden tas. Anteckna registreringsnummer, datum och tid och anmäl till polis om obehöriga uppehåller sig i området.

§ 31 Val av åtgärdsansvariga 2015
Boulebanan Bo Sköldh, lott nr 9
Bygg och underhåll Rolf Norén, lott nr 62
Eldning/Upplag för Frågan överlämnas till styrelsen för beslut hämtning av brännbart
Kompost Kurt Isakas, lott nr 17
Fika på städdagarna, Yvonne Öjerhult, lott nr 48
Eva Lindberg och lott nr 15
Gunilla Bergqvist, lott nr 13
Försäljning av sand Lisa Österlund, lott nr 27
Inköp till toapapper, Lotta Matsson, lott nr 6
städning
Flaggning Ewa-Britt Norén, lott nr 62
Rabatter och urnor Sylvia Selander, lott nr 28
Lena Åkerlund, lott nr 69
Birgitta Jangdahl, lott nr 59
Redskapsboden Uthyrning av redskap läggs ned enligt beslut.
Vid behov hyrs redskap till städdagarna.
Rolf Norén ansvarar för föreningens
redskapsbod
Klubbstugan – städning Birgitta Stenberg, lott nr 36
Solveigh Andersson, lott nr 18
Vatten & Avlopp Rune Johansson, lott nr 61
Tanktömning Lennart Nilsson, lott nr 66
Rolf Norén, lott nr 62, till dess att
avloppet är anslutet
Gräsklippning Tony Fredriksson ansvarig

§ 32 Övriga frågor
Gemensamhetsanläggningen
En hög med brännbart avfall ligger kvar sedan hösten 2014. Tyvärr har högen blivit större under våren.

På förekommen anledning informerar ordföranden skarpt om att kompost läggs på anvisat område, grovt ris och grenar läggs på anvisad plats för senare bortforsling 2 ggr/år – vår och höst. Information om när och var kommer att sättas upp på anslagstavlan.

Lennart Nyberg och Per-Arne Hedström erbjuder sig att hyra släpvagn och frakta bort den befintliga högen som ligger på allmänningen till återvinningen i Johannedal.

VA-systemet
Alla medlemmar i föreningen har hittills betalat 5 200 kr.
Koloniträdgårdsföreningen fanns inte med i början när anslutningspunkterna för VA diskuterades. Priset till förstone var 141 000 kr. När fakturan kom var den på 225 000 kr – avgiften beräknas på arealen. Grävningen är ännu inte färdigställd. Troligen har en grund källåder grävts av. Styrelsen försöker nu utreda ansvarsfrågan för iordningsställande av parkeringsplatsen.

En fullständig skriftlig redovisning över kostnaderna för vatten och avlopp kommer att ges vid höstmötet.

Uthyrning av stuga – se nyttjanderättsavtal § 17.

Vattenpåsläpp
Stäng alla vattenkranarna.

§ 33 Avtackning
Nytillträdda ordföranden tackar styrelsen, de ledamöter som avgår ur styrelsen och åtgärdsansvariga som slutar, för gott arbete för föreningen.

§ 34 Mötet avslutas
Mötesordföranden tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed årsmötet.

Vid protokollet

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

JusterasHans Lööf
OrdförandeChristina Björklund Yvonne Nordkvist
Justerare Justerare