Säter Koloniträdgårdsförening

Protokoll fört vid årsmöte 2013-05-04

Plats: klubbstugan vid Säter

 1.      Mötet öppnade

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 2.      Val av ordförande för mötet

Hans Lööf väljs som ordförande för årsmötet.

 3.      Val av sekreterare för mötet

Britt Pettersson väljs som sekreterare för årsmötet.

 4.      Val av två justerare, tillika rösträknare

Britt-Marie Isakas och Åke Vallin väljs att tillsammans med ordförande justera årsmötesprotokollet.

 5.      Fastställande av dagordningen

Efter tillägg av punkt 14 b Stadgeändringar och punkt 14 c Kurt Sundbergs framförande av synpunkter på styrelsens arbete, fastställer årsmötet den dagordning som skickats ut inför årsmötet.

 6.      Frågan om kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning

Årsmötet beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.

 7.      Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar

Närvarolista upprättas genom namnunderskrift av årsmötesdeltagarna.

 8.      Upprättande av röstlängd

Närvarolistan ses som röstlängd.

 9.      Parentation

Under året har Inger Nordin avlidit årsmötet hedrar hennes minne med en tyst minut.

 10.  Presentation av nya medlemmar

Håkan Stenberg lott nr 12

Lasse Dahlberg lott nr 23

Maria Melin lott nr 73

Anette Gradin lott nr 74

 11.  Styrelsen verksamhetsberättelse för föreningen år 2012

Verksamhetsberättelsen har i samband med kallelsen skickas ut till samtliga medlemmar. Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen som läggs till handlingarna.

 12.  Fastställande av Resultat-och balansräkning

Resultat och balansräkning har i samband med kallelsen skickas ut till samtliga medlemmar. Årsmötet fastställer resultat och balansräkning som bifogas handlingarna.

 13.  Revisorernas berättelse

Revisor Lennart Nyberg föredrar revisorernas berättelse. Årsmötet har inga synpunkter på den och den läggs till handlingarna.

 14.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.

 14 b Stadgeändring

Styrelsen har lämnat förslag på ändringar i stadgarna som bör bearbetas ytterligare.

Mötet tog beslut på att vi utser en grupp bestående av två medlemmar samt 1 st styrelsemedlem. Mötet valde IngaLill Eriksson och Karin Lindström som representanter för medlemmarna.

 14 c Synpunkter från Kurt Sundberg

Kurt Sundberg har under en tid haft synpunkter på hur styrelsen sköter sitt uppdrag i allmänhet och i synnerhet hur ordförande Hans Lööf agerar. Efter debatt och inlägg beträffande Kurts kritik beslöt mötet att det råder demokrati då styrelsen väljs på årsmötet och medlemmar har stort inflytande därigenom. Ärendet avslutas.

 15.  Verksamhetsberättelse från Festkommittén år 2012

Verksamhetsberättelsen finns att tillgå i den pärm som finns upplagd för Festkommittén.

 16.  Val av ordförande och kassör för festkommittén år 2013

Grupp Röd lotterna 12-15, 25-31, 39-41,47-49 är Festkommitté för 2013 och gruppen utser inom sig ordförande och kassör. Valet meddelas styrelsen till dess nästa möte.

 17.  Styrelsearvoden för år 2013

Styrelsen föreslår att arvodena är oförändrade. Årsmötet godkänner och fastställer förslaget.

 18.  Förslag till kostnadsbudget för år 2013

Förslag till kostnadsbudget presenteras. Årsmötet fastställer budgeten

 19.  Val av ordförande för 2 år

Mötet beslutar att välja Hans Lööf i enlighet med valberedningens förslag

 20.  Val av 1 styrelsemedlem för 2 år

Mötet beslutar att välja Tony Fredriksson i enlighet med valberedningens förslag

 21.  Val av 2 styrelseledamöter för 1 år

Mötet beslutar att välja Christina Björklund omval samt Laila Carlsén nyval.

22.  Val av 1 styrelsesuppleant för 1 år

Mötet beslutar att välja Eva-Britt Norén

 23.  Val av valberedning varav en sammankallade

Årsmötet väljer Ulla Hansson och Birgitta Stenberg varav Ulla Hansson som sammankallande

 24.  Val av revisor och revisorssuppleant

Årsmötet omväljer Lennart Nyberg och IngaLill Eriksson.

 25.  Val av åtgärdsansvariga

Årsmötet väljer nedanstående personer för uppdragen

Boule                                                             Bo Sköld nr 9

Bygg och Underhåll                                           Alf Nordkvist nr 37

Eldning                                                            Ulf Åslund nr 54

Fika städdagar                                                  Birgitta Stenberg nr 36

Försäljning av sand och uthyrning av redskap  

Inköp av städmaterial toapapper                          Yvonn Öjerhult nr 48

Kompost                                                           Kurt Isakas nr 17

Rabatter och urnor                                            Britt-Marie Isakas nr 17

                                                                       Eva Lindfors Lööf nr 68

                                                                       Marianne Henriksson nr 9 

Redskapsboden/redskapsunderhåll                       Pelle Medelberg nr 55

                                                                        Rolf Noren nr 62

Ansvar för klubbstugan                                         Rolf Henriksson nr 19

                                                                        Maj-Britt Gärdegran nr 72

Vatten – Avlopp                                                   Rune Johansson nr 61

Tanktömning                                                      Lennart Nilsson nr 66

                                                                        Rolf Norén nr 62

 26.  Inkomna motioner samt styrelsen förslag till beslut

En motion har inkommit till styrelsen, den har dessvärre skickats in till fel adress. Men motionen anses ändå besvarad då den handlar om stadgeändringar och mötet har tagit beslut i frågan se punkt 14 b.

 27.  Information om anslutning till VA nätet.

Vi har fått fel information beträffande anslutningsavgiften till VA nätet. Den uppgift vi fick var att de skulle kosta oss 141 tkr. Därför beslutades det på höstmötet om en extrautdebitering på 2000 kr per lott. När vi nu fick fakturan visar det sig att vi skall betala 225 tkr då avgiften baseras på arealen. Tyvärr kan vi inte göra något åt detta. Vi har ändå fått anstånd att betala fram 31 augusti för att kunna ta beslut om en extradebitering på ytterligare 1200 kr per lott.

 28.  Extra utdebitering

Mötet tog beslut på att göra en extrautdebitering på 1200 kr per lott så att fakturan kan betalas senast den 31 augusti 2013.

 29.  Anslutning till VA systemet

Anslutning till systemet skall vara gjort inom 2 år d.v.s. för vår del senast den 31 mars 2015. Innan dess måste vi själva ansvara för grävning från anslutningspunkten till pumphuset. Vi kan göra det under 2013 alternativ 2014. Mötet beslöt att styrelsen tar fram förslag och offerter och presenterar det på höstmötet för beslut om grävning 2014

 30.  Övriga frågor

Vi ber att alla som kör bil inom området ta det mycket lugnt. Vi har barn som vistas inom koloniområdet och sikten är liten. Maxhastigheten 20 km är för hög. Krypkörning bör gälla.

Kopia på protokoll som vi fått från det företag som besiktigat de lotter som eventuellt kunnat få skador i samband med sprängningsarbete för VA nätet delades ut till.

Gäller lotterna 4,5 11, 12 Inga anmärkning finns.

 31.  Avtackning av styrelsemedlemmar

Avgående styrelsemedlemmar Sören Forsberg, Britt Pettersson och Margith Nyberg avtackades.

 32.  Mötet avslutas

Ordförande tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.

  

Vid protokollet

Britt Pettersson, sekreterare

 

Protokollet justeras:

Hans Lööf, ordförande   

Britt-Marie Isakas, justerare                          Åke Vallin, justerare